6
: 1
: 1 .
: 0
: 0 .
-
17
P17535XXX
75.2
P96400XXX
6
P64301XXX
11
P92985XXX
5
P64301XXX
6.63
P81604XXX
20.38
P1006481XXX
   
     
1 7.31 80
10 731 80
20 1461 80
50 3651 80
100 7301 80
200 14601 80
500 36501 80
1000 73001 80
2000 146001 80
5000 365001 80
   
     
#
317.3
217.3

Dima
Bakirov

Bokhodir
Amirkulov
117.3Dostonbek
Matniyozov


Omurbek
Kanybekov
Omeika
Sarykov